Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA – STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” informuję, że:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Polnej 3, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: gosir@ustronie-morskie.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@ustronie-morskie.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z poborem oraz egzekwowaniem opłat za postój pojazdów na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wydawania kart parkingowych i abonamentowych, prowadzenia rozliczeń oraz windykacji należności za parkowanie, na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym z administratorem, na podstawie zawartych umów, w celu realizacji działań związanych z realizacją procesu poboru oraz egzekwowania opłat, a także windykacji należności oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
    - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązków ustawowych nałożonych na administratora, w przypadku prowadzenia postępowania dotyczącego windykacji należności.