Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim powołany został z dniem 1 października 2010 roku Uchwałą Nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku.

CSR Helios

GOSiR jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz gospodarki komunalnej. Działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.


Zadaniem statutowym jednostki jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Ustronie Morskie a także wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej.


Przy realizacji zadań statutowych GOSiR współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy a majątek jednostki jest mieniem komunalnym.