Przejdź do treści

UCHWAŁA NR XLI/292/2010
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1547; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 12 ust.l pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz.835) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 01 października 2010 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Ustroniu Morskim.
  2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
  3. Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przekazuje się w zarząd mienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

  1. Traci moc uchwała Rady Gminy w Ustroniu Morskim Nr XL/286/2010 w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim" z dnia 30 sierpnia 2010r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Basarab


Wersja PDF: