Przejdź do treści

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/292/2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 9 września 2010 r

 

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, zwany dalej w skrócie GOSiR, jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz gospodarki komunalnej działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późn. zmianami),

3) niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2.  GOSiR działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

3. Siedzibą GOSiR jest miejscowość Ustronie Morskie a terenem działania gmina Ustronie Morskie.

4.  Bezpośredni nadzór nad działalnością GOSiR-u sprawuje Wójt Gminy.

5.  GOSiR używa pieczęci nagłówkowej o treści : GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 78-111 USTRONIE MORSKIE Ul. POLNA 3

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 2

1.  Do zadań GOSiR-u należy realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Ustronie Morskie a także wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej.

2.  Do zadań GOSiR-u z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji należy w szczególności:

 1. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 2. zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 3. administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz związanymi z organizowaniem kąpielisk;
 4. inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych, a zwłaszcza współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi organizacjami pożytku publicznego oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
 5. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach, w tym ich organizowanie oraz zatrudnianie ratowników;
 6. tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;
 7. rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć;
 8. stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć;
 9. integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk w tym również niepełnosprawnych;
 10. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu a także rekreacji podległych w obiektach;
 11. organizowanie z własnych środków imprez sportowo - rekreacyjnych;
 12. wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku;
 13. pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej;
 14. zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług GOSiR;
 15. promocja gminy poprzez sport;
 16. realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacjajuż istniejących.

3.  Do zadań z zakresu gospodarki komunalnej należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, a zwłaszcza na drogach, chodnikach, w parkach i na terenach zielonych, plaży i terenach przyplażowych, placach zabaw i rekreacyjnych;
 2. prowadzenie eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych;
 3. prowadzenie cmentarzy komunalnych;
 4. utrzymanie sanitariatów publicznych i przystanków autobusowych;
 5. administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz dbałość o stan techniczny obiektów i infrastruktury komunalnej oraz lokali użytkowych;
 6. zarządzanie komunalnymi środkami transportowymi;
 7. organizowanie dowozu dzieci do szkół i przedszkola;
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych;
 9. świadczenie usług komunalnych.

§ 3

Przy realizacji zadań statutowych GOSiR współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Rozdział 3.
Organizacja

§ 4

1.  GOSiR-em kieruje Dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.

2.  Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.

3.  W ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor GOSiR składa oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem.

§ 5

1.  Dyrektor GOSiR zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje w stosunku do nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

2. Zasady wynagradzania pracowników GOSiR określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Dyrektora GOSiR w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3.  Wynagrodzenie Dyrektora GOSiR ustala Wójt Gminy.

§ 6

Wewnętrzną strukturę organizacyjną GOSiR określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 7

1.  GOSiR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

2.  Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy.

3.  Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 8

GOSiR prowadzi działalność na bazie mienia nabytego oraz tego, w które zostało wyposażone,

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9

1.  Mienie GOSiR jest mieniem komunalnym.

2.  Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami).

§ 10

Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Gminy Ustronie Morskie.

 

Wersja PDF: